Kā pareizi noregulēt krāsošanas pistoli

07.17.2024 [0]
Pārsvarā visām krāsošanas pistolēm ir trīs regulēšanas skrūves ar kurām panākt optimālu pistoles darbību un krāsu materiāla uzklāšanu. Tās ir – krāsu materiāla padeves daudzuma regulēšanas skrūve, izsmidzināmā krāsas kūļa platuma regulēšanas skrūve un pistolē ienākošā gaisa spiediena regulēšanas skrūve (atrodas uz reduktora –manometra, kas pieskrūvēts pistoles gaisa ieejā).
 
Krāsu materiāla padeves daudzuma regulēšanas skrūve (padeve) regulē (ierobežo) distanci kuru krāsošanas pistoles dīzes adata tiek atvilkta atpakaļ ik reiz kad tiek nospiests krāsošanas pistoles gailis. Iestatot šo skrūvi atgrieztu (pa kreisi) līdz galam, jūs atveriet maksimāli iespējamo krāsu materiāla daudzuma plūsmu caur krāsošanas pistoles dīzi.
Sākot regulēt krāsu materiāla padeves daudzumu, atskrūvējiet šo skrūvi gandrīz pilnībā. Tad nospiežot pistoles gaili līdz galam un turot, vienlaicīgi ieskrūvējiet padeves skrūvi līdz sajūtat tās atdevi pret pistoles gaili. Šis regulējums atbilst kontrolētam, maksimālam krāsu materiāla padeves stāvoklim.
Izmantojot pareizas viskozitātes krāsu materiālu un pietiekamu gaisa spiedienu, šis regulējums nodrošina krāsošanas pistoles maksimālo darba ražību.
 
Izsmidzināmā krāsas kūļa platuma regulēšanas skrūve (kūlis) regulē gaisa daudzumu, kas tiek pievadīts pistoles izsmidzinātāja galvā izveidotajiem urbumiem apkārt materiāla dīzei. Gaisa plūsma no šiem urbumiem nodrošina krāsu materiāla plūsmu no pistoles bāciņas, tā izkliedēšanu un izsmidzināšanu. Gaisa atveres kas novietotas izsmidzinātāja galvas ragos saspiež un piedod elipsveida formu izejošajam krāsas kūlim. Ar pilnībā (pa kreisi) atvērtu kūļa regulēšanas skrūvi, gaisa spiediens pareizā proporcijā tiek sadalīts gan uz izsmidzināšanas gan saspiešanas uzbumiem, tādējādi nodrošinot t.s. plakano vai elipsveida krāsas kūļa izsmidzināšanu.
Izmantojot pareizas viskozitātes krāsu materiālu un pietiekamu gaisa spiedienu, šis regulējums nodrošina krāsošanas pistoles maksimālo darba ražību.
Ja krāsas kūļa platuma regulēšana skrūve tiek piegriezta, tā ierobežo gaisa plūsmu uz izsmidzinātāja galvas sānu ragiem. Tādējādi piegriežot šo skrūvi pilnībā, elipsveida formas krāsas kūlis pāriet apļveida kūlī.
Šis regulējums ir nepieciešams lai varētu mainīt krāsas kūļa formu atkarībā no krāsojamās detaļas lieluma, profila u.c. faktoriem.
 
Pistolē ienākošā gaisa spiediena regulēšana skrūve (gaiss) var būt ierīkota tieši pistoles korpusā pie gaisa pieslēgvietas, taču biežāk tā atrodas atsevišķa reduktora – manometra korpusā. Ar šo skrūvi tiek regulēts pistolē ienākošais gaisa spiediens kas tiek tālāk padots uz izsmidzinātāja galvu. Optimālo ienākošā gaisa spiediena vērtību nosaka instrumenta ražotājs katram konkrētam modelim. Atkarībā no krāsošanas spistoles tipa un uzbūves (augstspiediena, HVLP, RP, LVLP) tas var svārstīties robežās no 1.1 līdz 3.5 bar. Spiedienu iergulē pie daļēji nospiezta pistoles gaiļa, vadoties pēc manometra rādījuma pie pistoles. Kļūdaini šo spiedienu ir regulēt kompresora resīvera tvertnē, kompresora izejā, pirms filtriem vai gaisa šļūtenēm.
Pie gaisa šļūtenes iekšējā diametra 6 mm. spiediena kritums uz katru šļūtenes tekošo metru ir apm. 0.1 bar.
 
Regulēšanas skrūvju lietošana.
 

Kad esat iepazinies ar visu regulēšanas skrūvju nozīmi un darbības principiem, sekojošais jautājums ir kā panākt to saskaņotu ietekmi uz pareizu izejošā krāsas kūļa veidošanu, piemērotu konkrētajam krāsošanas objektam.

Ar krāsu materiāla padeves skrūvi iestādiet kontrolētu maksimālo padevi un izsmidzināmā krāsas kūļa platuma regulēšanas skrūvi (kūlis) pilnībā atvērtu, kā aprakstīts iepriekš.

Nākamais solis ir pievienot krāsošanas pistoli pie saspiestā gaisa šļūtenes un ieliet bāciņā krāsu materiālu.

Pieņemot ka jūsu gaisa kompresors spēj nodrošināt pietiekamus izejas parametrus (gaisa spiediens 6-10 bar; saspiestā gaisa ražība 300 Ltr/min un vairāk), iestādiet krāsošanas pistolē ienākošo gaisa spiedienu (gaiss) atbilstoši pistoles ražotāja datiem.

Jūsu instruments ir sagatavots lai veiku krāsas kūļa kontrolkrāsojumu uz planšetes. Šim mērķim vislabāk noder pie sienas vai vertikāli novietota horizontāla 1 m2 plakne, apklāta ar maskēšanas papīru.

Turot krāsošanas pistoli nekustīgu, perpendikulāri 15-25 cm (atkarībā no pistoles tipa) attālumā līdz planšetei, nospiediet krāsošanas pistoles gaļa mēlīti līdz atdurei uz 1 sekundi. Krāsas kūļa nospiedumam uz planšetes ir jābūt elipses formas ar krāsas piesātinātu centra daļu un izteiktām, smalku pilienveidu sānu un galu robežām (skat. attēlu zemāk). Ja jūsu iegūtais krāsas kūļa nospiedums atbilst šiem parametriem, krāsošanas pistole ir darba kārtībā un noregulēta attiecīgajam krāsu materiālam. Varat droši pāriet pie krāsošanas darbiem.
 
 
Krāsošanas pistoles tipiskākie defekti un to novēršana.
 
Šajā zīmējumā ir attēloti defektīvi krāsas kūļa nospiedumi uz planšetes:
 
 
 
Nospiedums Nr.1 – „par daudz krāsas augšā vai apakšā”
 
Cēlonis: izsmidzinātāja galvas ragu gaisa atveres daļēji nosprostotas; uz materiāla dīzes gala, augšpusē vai apakšpusē sakaltušas krāsas nosēdumi; nenostiprināta vai bojāta dīze.
Novērst: Pagriezt izsmidzināšanas galvu par 180 grādiem. Ja defekts paliek, tad cēlonis ir aizsērējusi dīze, ja mainās tad cēlonis ir daļēji aizsērējuši urbumi izsmidzinātāja ragos. Izjaukt attiecīgos pistoles mezglus, detaļas atmiekšķēt šķīdinātājā, notīrīt un izpūst ar saspiestu gaisu.
 
Nospiedums Nr.2 – „sirpjveida forma pa labi vai pa kreisi”
 
Cēlonis: izsmidzinātāja galvas ragu gaisa atveres (labā vai kreisā) nosprostotas.
Novērst: Pagriezt izsmidzināšanas galvu par 180 grādiem. Ja nospieduma sirpjveida forma maina virzienu, tad aizsērējis izsmidzinātāja galvas raga tās puses urbums uz kuru pusi vērsts sirpis. Noskrūvēt izsmidzinātāja galvu, atmiekšķēt šķīdinātājā, notīrīt un izpūst ar saspiestu gaisu.
 
Nospiedums Nr.3 – „ par daudz krāsas elipses centrā”
Cēlonis: pārāk zems gaisa spiediens; nepietiekam krāsu materiāla padeve; pārāk liela krāsu materiāla viskozitāte.
Novērst: palielināt pistolē ienākošā gaisa spiedienu; ar regulēšanas skrūvi palielināt materiāla padevi; noregulēt krāsas kūļa platumu uz lielāku, ja iespējams atšķaidīt krāsu materiālu līdz nepieciešamajai viskozitātei.
 
Nospiedums Nr.4 – „gaisa spiediens un materiāla padeve nav savstarpēji atbilstoši”
Cēlonis: gaisa spiediens pārāk augsts; krāsu materiāla padeve par daudz; krāsu materiāla viskozitāte pārāk zema.
Novērst: samazināt pistolē ienākošā gaisa spiedienu; ar regulēšanas skrūvi samazināt materiāla padevi; noregulēt krāsas kūļa platumu, izmantot augstākas viskozitātes krāsu materiālu.
 
 
Ja krāsošanas pistole uzklāj materiālu raupji, vispirms pārliecinieties par krāsu materiāla pareizu temperatūru, viskozitāti un dīzes izmēra atbilstību konkrētam darbam. Labāku izsmidzināšanas rezultātu (smalkāku atomizāciju) var panākt vienlaicīgi samazinot materiāla padevi un paaugstinot gaisa spiedienu.
Samazinot krāsu materiāla padeves daudzumu, jāsamazina arī krāsošanas pistoles kustības ātrums.
 
© 2010 – autokrasas.lv
 
Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem